Open Site Navigation

Vårt hållbarhetsarbete

BYGR AB ska aktivt verka för att förbättra sin verksamhet ur ekologisk synvinkel genom att prioritera miljöaspekter i arbetet. Det sker genom att relevant miljölagstiftning följs, att arbeta med ett systematiskt kretsloppstänkande där återvinning är ett nyckelord och att förbättra vår verksamhet så att vi minskar vår negativa miljöpåverkan.

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, fysiska eller psykiska funktionshinder.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

Vill du jobba med oss?

Vi har för närvarande inga lediga tjänster, men skicka en spontanansökan till info@bygr.se så har vi dig i åtanke vid eventuella framtida rekryteringar.

Ett ungt företag med lång erfarenhet 

På BYGR AB finns en samlad kompetens och mångårig erfarenhet av att bygga flervåningshus i betong. Vi tillhandahåller projekt samt platsledning i de entreprenader vi åtar oss.

 

Med våra ledord "Bygga bra hus och goda relationer" vill BYGR AB vara en enkel och självklar samarbetspartner. Våra ledord ska genomsyra vårt arbete både internt och externt och i slutändan visa sig i det vi producerar.

Sponsring

Vi bygger med glädje både hus och lokala lag. Idrott är en positiv faktor både för den enskilde såväl som för ett samhälle. Därför kompletterar vi vår roll som företagare genom att stödja idrottsföreningar/lag och med det en önskan om att i förlängningen medverka till en positiv samhällsutveckling.